ANKARA IKILI VZESZ YURTDII TURLARIDUBA
BANGKOK/PATTAYA
BANGKOK/PHUKET/SNGAPUR
VETNAM - KAMBOYA - ENDONEZYA TURU
MALDVLER
TUNUS
HNDSTAN/NEPAL
FAS
BEYRUT
MISIR
SHARM EL SHEHK TURU
AM/HALEP

ehit Adem Yavuz Sok.  No:4/14 Kzlay  (Y.K.M. Yan)  / ANKARA  Tel : 0 312 418 56 65    
Fax :
0 312 418 56 71    E-mail : info@dihletourism.co
Dihle Turizm & Baak Sigorat Acentas